För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Aktuellt

Nyheter om vårt arbete

 

Biotoprestaurering med lekgrusutläggning i Gavleån

6 oktober, 2020

Gästriklands största vattendrag- Gavleån är hårt reglerad för vattenkraft med till stora delar överdämda strömsträckor. Ett större undantag finns dock vid Mackmyra där Fiskevårdstjänst och P-O Forsberg Gräv nyligen genomfört flera restaureringsåtgärder. Av dessa utgjorde lekgrusutläggning i vattendragets kvillrande strömmar huvudåtgärd. Sammanlagt tillfördes ca 100 ton grus fördelat på 8 bäddar för åns öringar att reproducera sig i.

Restaureringarna i Gavleån har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Västra Valbo Fiskevårdsområde.

Klicka på bilden för att öppna bildgalleri.

Dammutrivning och biotoprestaurering i Sillerboån

14 september, 2020

Efter en långdragen, föregående process är nu kvarndammen i Tallåsen utriven. Detta innebär att vattnet åter strömmar fritt mellan Sillerboån och Ljusnan. Samtidigt innebär åtgärden att det nu finns öppna fiskvandringsvägar längs hela den 3,5 mil långa vattendragssträckan mellan Ljusdal och byn Hennan.

Det är Ljusdals kommun som tillsammans med flera lokala företag och entreprenörer genomfört projektet under sensommaren och tidig höst. Dammutrivningen och den biotoprestaurering som ingick i åtgärden baseras i stora drag på den förstudie som Fiskevårdstjänst gjorde förra året. Vår roll i övrigt har varit arbetsledning av det biologiska arbetet kring fiskvandring och vattenbiotop.

Klicka på bilden för att öppna bildgalleri.

Färdigställd restaureringsplan och biotoprestaurering inledd i Flaxnan

6 augusti, 2020

I det inre av Hälsingland finns ett vattendrag som spelat en viktig roll för bland annat flugfiskets utveckling i Sverige. Anledningen är Hans Lidman och hans klassiska fiskeböcker från mitten av 1900-talet, som i många fall utspelar sig kring just detta vattendrag. Av Lidman benämndes ån lite mystiskt för ”Svartån”, men det är i dag känt att det främst handlade om Flaxnan- och främst Mållångsboån som de övre delarna av vattendraget kallas.

På uppdrag av Sportfiskarna, via projektet ”I Hans Lidmans Fotspår” har Fiskevårdstjänst färdigställt en förstudie och restaureringsplan över Flaxnan. I förstudien konstateras det genom elfiske, bl. a att stammarna av öring och stensimpa är mycket svaga. Detta var dock inte oväntat eftersom Flaxnan är påverkad av både flottning och reglering. Positivt är att en tredje strömfiskart-harr förekommer, samt att bottenfaunan i den lokal som undersöktes tydde på relativt opåverkade förhållanden.

Förstudien utmynnar i en restaureringsplan som föreslår att 14 delsträckor med en sammanlagd längd av närmare 4 km ska biotoprestaureras med bandgrävare. I de övre delarna av vattendraget (Mållångsboån) föreslås även lekgrusutläggning med helikopter. Det föreslås också att det omlöp som finns i åns inledning, vid regleringsdammen i Mållången ska omkonstrueras så att alla fiskarter kan passera under alla flödesförhållanden. En god ekologisk status kommer dock fortfarande vara avhängig på ett miljöanpassat flöde vilket förutsätter ändrade- eller nya vattendomar.

För övrigt är restaureringen redan igång och Fiskevårdstjänst har under försommaren biotoprestaurerat två delsträckor, men planen är att flera ska följa under året. Vi återkommer kring detta efter arbetenas slut framåt hösten.

Klicka på bilden för att öppna bildgalleri.

Två nya fiskvägar i Gopån

10 jul, 2020

Under försommaren har vi på uppdrag av Ockelbo Kommun färdigställt två nya fiskvägar i Gopån i Hamrångeåns vattensystem. Den nedersta fiskvägen vid byn Lingbo utgörs av en låglutande fors som ersatt en 1,5 m hög damm. Längre upp vid det gamla bruket Idafors har ett omlöp innefattande ny sjötröskel anlagts för att skapa fiskväg förbi en kulturdamm i ett tjärnutlopp.

Tillsammans med förra årets åtgärder innebär detta att Gopån är fri från definitiva fiskvandringshinder längs en sträcka på 13 km- från kommungräns mot Bollnäs, till utloppet i sjön Lingan. Intressant är att gott om öring siktades i samband med årets arbete varav ett flertal passerade den nedre av fiskvägarna.

Klicka på bilden för att öppna bildgalleri.

Nu är vår nya hemsida klar!

10 jul, 2020

Nu är vår nya hemsida klar. Stort tack till WebbEss som producerat den!

Ett fiske­vårdsrikt 2019

15 dec, 2019

Det har varit ett händelse- och variationsrikt 2019 för Fiskevårdstjänst. Ett särskilt intressant arbete utförde vi i Nedre Tälningsån i Ovanåkers kommun där 500 m vattendrag biotopvårdades- dels traditionellt med bandgrävare, men även genom helikopter för lekgrusutläggning. Denna restaurering är en del av det större och fortlöpande projektet ”I Hans Lidmans fotspår” som via stort lokalt engagemang (Anders Person och Christer Åsentorp, Edsbyn) nu drivs av Sportfiskarna.

Vad gäller andra fysiska restaureringsåtgärder har vi på uppdrag av Ockelbo kommun lett ett återställningsprojekt i Gopån där en damm rivits ut, vattenbiotoper restaurerats, samt en valvbågesbro anlagts. På uppdrag av Ovanåkers- och Ljusdals kommuner har vi i Västersjöån rivit ut en damm och biotoprestaurerat närliggande strömsträckor. Dessutom har vi på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg anlagt ett omlöp förbi en regleringsdamm i Gavleån.

Under 2019 färdigställdes också två större restaureringsplaner vilka behandlar Voxnans ARO i Ljusdals kommun, samt Skärjån i Söderhamns- och Gävle kommuner. Året har också innehållit musselinventeringar i en vindkraftspark, ett antal elprovfisken runtom i Gävleborg, bottenfaunaundersökningar, samt en förstudie inför en större dammutrivning i Silleboån. Därutöver har ett flertal andra, intressanta förstudier och projekteringar startats upp under året.

Den sista nyheten för nu är att det inom kort ska produceras en ny hemsida för Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB. Hänvisning till denna kommer att dyka upp här under våren!

Klicka på bilden för att öppna bildgalleri.