För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Om företaget

VÄLKOMMEN

Välkommen till ett företag som verkar inom området vatten- och fiskevård och finns vid Ljusnans mynning, i Ljusne i Söderhamns kommun. Fiskevårdstjänst startades som enskild firma av Peter Hallgren år 2010 men drivs från och med 2016 som ett aktiebolag.

Företaget vänder sig till såväl statliga myndigheter och kommuner, som privata aktörer och olika intresseorganisationer. För närvarande jobbar två personer inom rörelsen som dock vid behov tar in extra personal eller underkonsulter. Det huvudsakliga arbetsområdet är Gävleborg, men uppdrag utanför länets gränser utförs också.

VÅRT ARBETE

Att vatten-och fiskevård är något som gynnar fisk och i förlängningen oss som fiskar är självklart. Dock är arbetet mycket viktigare än så och de åtgärder som genomförs är i själva verket en del av något mycket större där hela vår vattenmiljö sätts i fokus. Åtgärder som eliminering av onaturliga vandringshinder och återskapande av naturliga miljöer i vattendrag, sjöar och våtmarker innebär även att annan vattenbunden fauna och flora gynnas.

I förlängningen kan vattenvårdsarbetet t.o.m. bidra till att negativa effekter från klimatförändringar bromsas- bland annat via minskad översvämningsproblematik och minskat koldioxidläckage. Vårt arbete syftar även till att uppfylla statliga och regionala miljömål, samt inte minst kraven inom EU:s vattendirektiv och en god ekologisk status mm.

Vidare har vi i Sverige nyligen gått in i ett omfattande och långvarigt arbete där vattenkraft ska miljöanpassas- utan att viktig energi till samhället förloras. Även här fyller modern vatten- och fiskevård en viktig funktion där de kunskaper som byggts upp genom åren blir oumbärliga.

Sammanfattningsvis står vår bransch inför stora utmaningar och ett viktigt och alltmer brådskande arbete. Att få vara delaktig i detta är en stor förmån som jag önskar fler kunde få ta del av.

- Peter Hallgren