För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Tjänster

Vatten- och fiskevård

Fiskevårdstjänst utför ett brett urval av tjänster relaterade till vatten- och fiskevård. Tjänsterna består både av biologiskt undersökande arbeten och fysiska, konkreta åtgärder. I det senare fallet utgör maskinell biotoprestaurering och byggnationer av naturliga typer av fiskvägar våra främsta spetskunskaper.

Vid behov tar vi även fram förstudier och projekteringar över särskilda objekt, eller rena restaurerings- och fiskevårdsplaner över önskade vatten. Slutligen innebär dagens fiskevård ett viktigt led i att uppfylla statliga och regionala miljömål, samt inte minst kraven inom EU:s vattendirektiv för att uppnå en god ekologisk status.

Biotop­kartering

Inventering av vattendrag med standardiserad modell eller enklare metoder.

Biotop­restaurering

Restaurering av rinnande vattendrag från flottleds- och andra rensningsskador. Främst konventionell biotoprestaurering med bandgrävare av olika storlek, men även tillförsel av externt material så som grus och grova block.

Bottenfauna­inventering

Insamling av bottenfauna genom standardiserad sparkprovsmetodik och leverans till ackrediterat laboratorium för analys och rapport.

Damm­utrivningar

Utrivning av dammar med kompletterande åtgärder för att möjliggöra fiskvandring mm. Tex. anläggande av låglutande forsar och nya nivåhållande sjötrösklar.

Fiskvägar

Anläggning av naturlika fisk- och faunapassager så som omlöp och inlöp eller liknande.

Mussel­inventering

Standardiserade eller enklare inventeringar av flodpärlmussla.

Provfisken

Undersökande provfisken genom standardiserade metoder. I första hand elprovfiske i vattendrag men även sjöprovfiske med nät, samt kräftprovfiske utförs.

Recipient­provtagning

Certifierad provtagning av vatten mm och levereras till ackrediterat laboratorium för analys och rapport.

Restaurerings­planer

Framtagande av restaureringsplaner eller fiskevårdsplaner inför åtgärder av fiskvandringshinder och biotopförhållanden mm. Innefattar allt från enklare förstudier till mer detaljerade projekteringar.

Vägpassager

Anläggning av valvbågesbroar eller åtgärder för att möjliggöra fiskvandring och faunapassage genom befintliga vägtrummor med dåliga förhållanden.