För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Projektering av vandringshinder och vattenbiotop i Söderhamnsån

Fisk i ett litet kar

Bland flera förstudier och projekteringar som pågått under 2023 har Fiskevårdstjänst nyligen färdigställt en slutrapport. Uppdraget som vi genomfört för Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund handlade om att projektera för eliminering av vandringshinder, samt bättre biotopförhållanden i Söderhamnsåns nedersta del, direkt uppströms havsmynningen. Speciellt med uppdraget var att ån genom Söderhamns stad är extremt kanaliserad och artificiell, och att en regelrätt vattendragsåterställning därmed blir omöjlig.

Dock utmynnar bl.a. rapporten i åtgärdsförslag för att eliminera två vandringshinder. Dessa består av nivåhållande betongtrösklar som utgör partiella vandringshinder mycket nära åmynningen. Fri fiskvandring föreslås i båda fallen tillskapas genom delvis tröskelavsänkning i kombination med vissa kompletterande åtgärder. Därutöver föreslås även anpassade åtgärder för att förlänga- och biotopoptimera befintliga strömsträckor med hjälp av bandgrävare. Därutöver kommer hela restaureringsarbetet kräva tillförsel av stora mängder av block, sten och grus från annan plats.

Om föreslagna åtgärder genomförs kommer det finnas goda förutsättningar för att det i dagsläget mycket svaga havsöringbeståndet i ån ska stärkas. Det kommer dessutom finnas möjlighet för alla andra havslevande fiskarter med uppvandringsbehov att simma upp i vattendraget. Tyvärr finns det redan efter ca 400 m ett ytterligare vandringshinder (kvarndamm) som dessutom är definitivt för alla fiskarter. Lyckligtvis finns ambitionen att även detta hinder ska elimineras inom relativ närtid, och att Söderhamnsån därmed kan återöppnas helt för vandrande fisk.

Den nu genomförda förstudien ingår för övrigt i ett större projekt som finansieras via LOVA- bidrag (lokala vattenvårdsprojekt).

 Söderhamnsån i lågvatten

Lågvattenfoto på Söderhamnsåns nedersta- och allvarligaste vandringshinder som finns direkt där ån möter havets yta. Vid normala- eller högre vattenföringar i samband med högt havsvattenstånd kan det 1,35 m höga hindret faktiskt passeras av öring. Åtgärdsförslag här består av att sänka betongtröskeln delvis och att höja nedströms vattenyta med en uppbyggd blocktröskel + strömsträcka. För att optimera fiskvandringsvägen föreslås även vissa gjutarbeten på den kvarvarande betongen.

 Söderhamnsån

Foto som bl.a. visar hur extremt artificiell och innesluten Söderhamnsån är. Eftersom detta påtagligt begränsar ett naturligt morfologiskt tillstånd handlar det här om att förbättra biotopförhållandena så gott det går utifrån givna förutsättningar.

 Söderhamnsån sett i ett flygfoto

Foto över Söderhamnsåns nedersta 400 m- sträckning med kvarnbyggnad (röd) och tillhörande damm längst upp i bild. Efter föreslagna åtgärder kommer större delen av denna sträcka vara tydligt strömsatt med fri fiskvandringsväg ända upp till kvarndammen.