För vår vatten­miljö

Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB

Biotoprestaurering i Lötån

Biotoprestaurering i Lötån

Två år efter färdigställd förstudie i Lötån har nu föreslagen biotoprestaurering påbörjats. Detta via åtgärder i en 150 m lång sträcka i det rensningsskadade vattendragets nedre del vid Vågbro. Förutom konventionell maskinrestaurering bestod åtgärderna av tillförsel av 36 ton grus och småsten för att skapa ett större lekområde för havsöring. Dessutom har det tillförts över 100 ton övrigt naturmaterial utifrån, i form av block och sten mm. Det senare materialet krävdes för att höja åbottnen i syfte att återfå tillfredställande hydromorfologi och vattenkontakt med avsnörda sidofåror och svämplan.

Viktigt att tillägga är att åtgärderna tyvärr komplicerades, fördröjdes och fördyrades av flera olyckliga omständigheter. T.ex. skulle det externa stenmaterialet inte behövts om det inte vore för att Länsstyrelsen Gävleborg skyddat stora mängder av upprensad sten som man tolkat som kulturantikvariskt värdefullt. Andra begränsande faktorer utgjordes av leriga bottnar och nedgrävda ledningar i vattendraget.

Trots svårigheterna har det varit ett intressant uppdrag som Fiskevårdstjänst genomfört tillsammans med Fagerströms Entreprenad AB/Slottex AB SlåttX. Vi tackar därmed Norrala Fiskevårdsförening och Magnus Flink för förtroendet och hoppas på ett fortsatt samarbete i framtiden.

Projektet har i första hand genomförts med medel från Naturskyddsföreningen och fonden ”Bra Miljöval”.

Biotoprestaurering i Lötån

Lekgruset tillfördes från en bro med hjälp av en kranbil.

Biotoprestaurering i Lötån

En stor del av arbetet utgjordes av att återskapa- och få in vatten i isolerade sidofåror. Den sammanlagda längden av nya sidofåror med omgivande svämplan blev närmare 200 m. Vid arbete i dessa värdefulla lövskogsmiljöer är det viktigt att använda en smidig grävmaskin försedd med rotortilt.

Biotoprestaurering i Lötån

Exempel på en isolerad och igenväxt sidofåra före åtgärd.

Biotoprestaurering i Lötån

Samma sidofåra före åtgärd.

Biotoprestaurering i Lötån

Exempel på huvudfåra i uppströms vy före åtgärd.

Biotoprestaurering i Lötån

Samma del av huvudfåran efter åtgärd. Notera att vi varit restriktiv när det gäller tillförsel av träd/ved i vattendraget. Detta beror på föregående översvämningsproblematik och respekt för närboende.

Biotoprestaurering i Lötån

Exempel på huvudfåran i nedströms vy före åtgärd.

Biotoprestaurering i Lötån

Samma del av huvudfåran efter åtgärd med utlagt lekgrus och öppnade vattenfåror i kanterna. Beakta att vitsen med öppnade förgreningar inte bara är tillgodo för uppväxande fisk etc. Grundanledningen är istället att avlasta huvudfåran och återfå en naturligare hydraulik i vattendraget. Alla sidofåror behöver därmed inte alltid vara vattenförande.