• Tjänster

    Fiskevårdstjänst erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom vatten- och fiskevård, varav de nedan presenterade är vanligast. Om ni behöver hjälp med något av detta eller något annat inom området, tveka inte att kontakta oss.

Biotopkartering

Vi inventerar vattendrag genom biotopkartering med den allmänt vedertagna och i det närmaste standardiserade "Jönköpingsmetoden", där även närmiljö och omgivning kan ingå. Metoden lämpar sig bland annat väl för att utreda påverkansgrad och olika förutsättningar för fisk i vattendragen.

Biotoprestaurering

Fiskevårdstjänst restaurerar rinnande vattendrag från flottleds- och andra rensningsskador. Goda kontakter med gräventreprenörer gör att vi kan åta oss vattendrag av alla storlekar, med olika maskinella behov. Vår främsta ambition är alltid att vattendragen återställs till ett så naturlikt utseende som möjligt.

Bottenfauna-undersökning

För att utreda statusen på den bottenlevande faunan, som t.ex. insektslarver, kräftdjur, snäckor mm. så erbjuder vi bottenfaunaundersökning. Vi samlar in faunan med hjälp av standardiserad sparkprovsmetodik med håv, och skickar materialet till ett ackrediterat laboratorium för analys och rapport.

Fiskvägar

Vi har god kompetens när det gäller att konstruera naturlika fisk och faunapassager- typ omlöp förbi dammar eller liknande. Nivåhållande sjötrösklar, renodlade dammutrivningar samt anläggande av valvbågestrummor, är andra typer av fiskvägar som vi har erfarenhet av att göra.

Förstudier

Inför vissa projekt som t.ex. frigörande av fiskvandringsvägar m.m. så krävs det oftast en förstudie eller en mer omfattande projektering. Med hjälp av de olika tjänsterna som listats på denna sida m.fl. så har vi goda möjligheter att bistå med detta. Slutresultatet av förstudien presenteras i en rapport som kan fås med en omfattning enligt kundens önskemål.

Provfisken

Undersökande provfisken genom standardiserade metoder är viktiga delmoment inom fiskevård. Bland annat för att utreda statusen på fisksammhället inför och efter åtgärd. I första hand utför vi Elprovfiske i vattendrag, sjöprovfiske med nät samt kräftprovfiske med burar.

Recipientprovtagning

Fiskevårdstjänst har stor erfarenhet av recipientprovtagning, då vi bland annat har provtagit vattendrag inom länsstyrelsen Gävleborgs omfattande kalkeffektuppföljning. Vi samlar in proverna i särskilda provtagningskärl som därefter levereras till ackrediterat laboratorium för analys och rapport.