11 dec, 2017

Kl 11:19

Under 2017 har Fiskevårdstjänst utfört en förstudie inför biotoprestaurering i Testeboåns två översta strömmar, Pålströmmen och Långforsen nära Åmot. I studien ingick bottenfaunaundersökning elprovfiske samt biotopkartering.

Bottenfaunaunan vilken undersöktes i Långforsen visade trots att reglering för vattenkraft förekommer uppströms, höga värden. T.ex. hittades flodpärlmussla vilket är ett nytt fynd i denna del av Testeboån. Beträffande fiskfaunan så tyder elfiskeresultaten på att det finns ett livskraftigt bestånd av harr i berörda strömmar medan öringbeståndet får betecknas som mycket svagt. Positivt här var att den rödlistade arten stensimpa verkar förekomma ganska rikligt.

Att det är just öring som fattas i strömmarna är inte oväntat med tanke på den höga graden av flottledsrensning som biotopkarteringen påvisade. Skadorna som påträffades är dock av en godartad typ för att kunna reparera- bl.a. eftersom det inte tycks ha förekommit sprängning i någon högre grad. En fullskalig biotopåterställning av Pålströmmen och Långforsen är därmed mycket angelägen och det vi föreslår är en konventionell restaurering av sammanlagt 910 m vattendrag. Detta innefattar i stora drag att en större grävmaskin ska bearbeta befintligt rens- och bottenmaterial i syfte att återskapa vattendragets naturliga form och karaktär.

Liksom vid det pågående projektet i Kölsjöån så är det Tom och Johan från Byströmmen som beställt förstudien vilken kommer att användas för att söka medel för den kommande restaureringen. Vår uppdragsgivare denna gång var Ockelbo Kommun.

2017-12-11 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Flodpärlmussla påträffad vid bottenfaunaundersökning i Långforsen. För Testeboåns del innebär detta det mest uppströmsliggande, kända fyndet av arten.
  • Harr påträffad vid elprovfiske i Långströmmen. Enligt undersökningen tycks arten till skillnad från öring klarat sig förhållandevis bra, trots regleringspåverkan och saboterade vattenbiotoper i berörd del av Testeboån.