21 jun, 2018

Kl 17:05

År 2016 gjorde Fiskevårdstjänst en förstudie för en fiskväg vid Ljusdal Energis anläggning, Bäckebo kraftverk i Sillerboån. Efter mer omfattande projekteringar så är nu arbetet med det närmare 300 m långa omlöpet igång- ett arbete som beräknas pågå en bit in på hösten. Noterbart är att den nya bäcken förutom för fiskvandring även ska fungera som lek- och reproduktionsområde för öring. Det senare som en kompensation för den överdämning av naturliga strömsträckor som kraftverksdammen innebär.

Arbetet med fiskvägen är ett led i Ljusdal Energis- och kommuns vision om att skapa fria vandringsvägar mellan Ljusnan och den stora Hennansjön. För detta viktiga och ansvarstagande engegemang har elbolaget Ljusdal Energi som andra bolag i Sverige diplomerats av Älvräddarnas samorganisation.

Bygget av Bäckebo fiskväg genomförs av ett flertal, lokala entreprenörer varav Sjölund & Son HB står för den största delen. Fiskevårdstjänsts roll i arbetet är projektering, projektledning och viss arbetsledning.

Klicka för att skifta bild.

  • Urschaktning av omlöpets nedersta del. I förgrunden syns en gammal fisktrappa som aldrig har fungerat.
  • Schaktet blir 5 m som djupast. Bottnens fallprofil kommer att ha mindre än 3 % lutning.
  • Arbetet innefattar en omfattande masshantering. Till vänster syns överskottsmassor och till höger syns framkörda block som ska ligga i omlöpet.