04 feb, 2018

Kl 19:55

Inom ramen för en större undersökning syftande till att utreda Nedre Dalälven som en framtida lax-och havsöringälv har Fiskevårdstjänst under 2017 genomfört en omfattande biotopkartering i det historiskt sett viktiga reproduktionsområdet Båtfors. Syftet med karteringen var att utvärdera vattenbiotopernas nuvarande kvalité och potential, samt att skapa underlag för de åtgärdsförslag som vi också tagit fram.

Den berörda, 7 km långa älvsträckan rinner påtagligt flergrenad genom ett urskogsområde samtidigt som den är kraftigt påverkad av vattenkraft. Med anledning av detta var området svårforcerat till fots även om vi till slut kunde identifiera och protokollföra 90 delsträckor av särskilt intresse för laxartad fisk. Ett flertal av dessa var vid tillfället delvis- eller helt torrlagda vilket var en annan särskild omständighet.

I slutresultatet framgår det att Båtforsströmmarna är ovanligt opåverkade av mänsklig aktivitet och att rensningsskadorna är få och förhållandevis lindriga. Eftersom någon omfattande flottning inte har ägt rum så finns det gott om block i varierande storlekar i strömmarna vilket är mycket positivt- bl.a. med tanke på ståndplatser för vuxen fisk. Dock så är förekomsten av mindre sten och grus låg med följden att bottenytor lämpliga för lek- och uppväxt av yngel bedöms vara en begränsande faktor för laxartad fisk i Båtforsområdet.

Förutom att fria fiskvandrigsvägar från havet, samt att mer vatten och en gynnsammare flödesregim kommer att krävas så är vår bedömning att även grus och småsten behöver tillföras för att det ska vara realistiskt att kunna återskapa lax- och havsöringbestånd i Båtforsströmmarna. På grund av ett otillgängligt läge- dessutom inom naturreservat så föreslår vi att man tar hjälp av helikopter för att få ut materialet. Sammanlagt handlar det om åtgärder i 17 utvalda områden/strömmar varav 9 är högprioriterade och belägna i huvudfåran. Rapporten avhandlar även 10 artificiella fördämningar samt kompletterande manuella insatser i älvens mindre sidogrenar. Under förutsättning att 100 m3/s släpps från ovanliggande kraftverksdamm, och om föreslagna lekgrusåtgärder genomförs beräknas reproduktionsytorna för laxfisk enbart i dessa områden uppgå till en areal på 42 ha.

Projekt LIV- laxfisk i nedre Dalälven är ett ambitiöst samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala, samt kraftverksägarna Vattenfall och Fortum. Projektägare, och tillika Fiskevårdstjänsts uppdragsgivare i detta arbete var Länsstyrelsen Gävleborg, via projektledare Anna Hagelin. Läs mer om Projekt LIV här.

2018-01-29 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Vällugnenströmmen i Båtforsområdets huvudfåra.
  • Den större sidofårafåran ”Brusbo-Husforsen” som inte var vattenförande under inventeringstillfället.
  • Urskogskänslan är ofta påtaglig i det vackra Båtforsområdet.
  • Gustaf Dahlstrand under biotopkartering av Vasslugneströmmarna.