Under sommaren har vi i samarbete med X-Schakt Entreprenad AB biotoprestaurerat den större delen av tidigare projekterade delar av Testeboån. I samband med detta så slutfördes även det arbete som påbörjades i

Läs mer

12 sep, 2018

Kl 10:08


År 2016 gjorde Fiskevårdstjänst en förstudie för en fiskväg vid Ljusdal Energis anläggning, Bäckebo kraftverk i Sillerboån. Efter mer omfattande projekteringar så är nu arbetet med det närmare 300 m långa omlöpet igång- ett arbete som beräknas pågå en…

Läs mer

21 jun, 2018

Kl 17:05


Inom ramen för en större undersökning syftande till att utreda Nedre Dalälven som en framtida lax-och havsöringälv har Fiskevårdstjänst under 2017 genomfört en omfattande biotopkartering i det historiskt sett viktiga reproduktionsområdet Båtfors. Syftet med karteringen var att utvärdera vattenbiotopernas nuvarande kvalité och potential,…

Läs mer

04 feb, 2018

Kl 19:55


Under 2017 har Fiskevårdstjänst utfört en förstudie inför biotoprestaurering i Testeboåns två översta strömmar, Pålströmmen och Långforsen nära Åmot. I studien ingick bottenfaunaundersökning elprovfiske samt biotopkartering.

Bottenfaunaunan vilken undersöktes i Långforsen visade trots att reglering för vattenkraft förekommer uppströms,…

Läs mer

11 dec, 2017

Kl 11:19


I samarbete med Ljusdals kommun har vi nyligen utfört åtgärder i Västersjöån, nära Hamra i Orsa finnmark. Arbetet vilket ingår i Ljusdals kommuns fiskevårdsplan bestod i att ersätta en dammrest mm. med en fiskvandringsbar och nivåhållande sjötröskel, förbättra vattenbiotopen, samt att riva ut en flottningsdamm. Initiativtagare och finansiell…

Läs mer

08 okt, 2017

Kl 11:52


Efter många om och men, gällande bl.a. finansieringsfrågor, huvudmannaskap och grävpartners så har vi äntligen kunnat genomföra åtgärder i Byströmmen/Kölsjöån vid Åmot, Ockelbo kommun. Under sensommaren biotoprestaurerades över 800 m vattendrag konventionellt genom bl.a. utrivning av rensvallar, återförsel av sten, samt inte minst öppnande…

Läs mer

03 sep, 2017

Kl 18:19


Fiskevårdstjänst har nyligen återställt vattenbiotopen i ett litet men ändå flottledspåverkat vattendrag i Hälsingland. Målart för denna restaurering är en mycket svag storöringstam som lever i den nedströmsliggande sjön och åtminstone sporadiskt har reproducerat sig i vattendraget. Att beståndet lever under hot styrks bl.a. av ett föregående…

Läs mer

23 jul, 2017

Kl 19:00


Foto: Mikael Hansson

Fiskevårdstjänst har på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs miljöenhet nyligen färdigställt en åtgärdsprojektering i fyra värdefulla vattendrag i Ljusdals och Ovanåkers kommuner i Hälsingland. De berörda vattendragen är storälven Ljusnan (nedre Mellanljusnan), Ängerån, Voxnan och Västerhocklan.

Utefter kommunernas biotopkarteringsmaterial…

Läs mer

07 apr, 2017

Kl 09:40


Sjön Tälningen, Alfta FVO i Ovanåkers kommun utgör ett mindre regleringsmagasin som har som syfte att utvinna vattenkraft i Ljusnan och Voxnan. Detta medför i och med den damm som finns i sjöutloppet att fiskvandringsmöjligheterna mellan Tälningen och den stora sjön Mållången är mycket begränsad, samt att det korta utloppsvattendraget Nedre…

Läs mer

03 mar, 2017

Kl 10:34


I det mytomspunna skogsområdet Ödmården i gränslandet mellan Hälsingland och Gästrikland, på väg mot sjön Lingan vid Lingbo i Ockelbo kommun rinner de övre delarna av Gopån, Hamrångeåns vattensystem. Under hösten 2016 har Fiskevårdstjänst på uppdrag- och med hjälp av ekolog Anna Hansson från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning…

Läs mer

20 dec, 2016

Kl 15:49


  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista