Av de biotoprestaureringar som Fiskevårdstjänst genomförde under 2018 var ett höstarbete i Nedre Dalälven mest omfattande. Detta arbete vilket genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Gysingeforsarnas FVO innefattade fyra separata delområden runt Gysinge. Älven är där i samband med strömmande sträckor påtagligt flergrenad och…

Läs mer

31 mar, 2019

Kl 12:58


Efter ett byggnadsarbete som pågått under ca sex månader så är nu Ljusdal Energis fiskväg vid Bäckebo kraftverk i Sillerboån färdigställd. Som vi tidigare berättat så har Fiskevårdstjänst roll varit projektering, projektledning och arbetsledning. Viktigt att tillägga är att arbetet aldrig kunnat genomföras och fungerat så bra utan ett bra…

Läs mer

23 dec, 2018

Kl 14:56


Under sommaren har vi i samarbete med X-Schakt Entreprenad AB biotoprestaurerat den större delen av tidigare projekterade delar av Testeboån. I samband med detta så slutfördes även det arbete som påbörjades i

Läs mer

12 sep, 2018

Kl 10:08


År 2016 gjorde Fiskevårdstjänst en förstudie för en fiskväg vid Ljusdal Energis anläggning, Bäckebo kraftverk i Sillerboån. Efter mer omfattande projekteringar så är nu arbetet med det närmare 300 m långa omlöpet igång- ett arbete som beräknas pågå en…

Läs mer

21 jun, 2018

Kl 17:05


Inom ramen för en större undersökning syftande till att utreda Nedre Dalälven som en framtida lax-och havsöringälv har Fiskevårdstjänst under 2017 genomfört en omfattande biotopkartering i det historiskt sett viktiga reproduktionsområdet Båtfors. Syftet med karteringen var att utvärdera vattenbiotopernas nuvarande kvalité och potential,…

Läs mer

04 feb, 2018

Kl 19:55


Under 2017 har Fiskevårdstjänst utfört en förstudie inför biotoprestaurering i Testeboåns två översta strömmar, Pålströmmen och Långforsen nära Åmot. I studien ingick bottenfaunaundersökning elprovfiske samt biotopkartering.

Bottenfaunaunan vilken undersöktes i Långforsen visade trots att reglering för vattenkraft förekommer uppströms,…

Läs mer

11 dec, 2017

Kl 11:19


I samarbete med Ljusdals kommun har vi nyligen utfört åtgärder i Västersjöån, nära Hamra i Orsa finnmark. Arbetet vilket ingår i Ljusdals kommuns fiskevårdsplan bestod i att ersätta en dammrest mm. med en fiskvandringsbar och nivåhållande sjötröskel, förbättra vattenbiotopen, samt att riva ut en flottningsdamm. Initiativtagare och finansiell…

Läs mer

08 okt, 2017

Kl 11:52


Efter många om och men, gällande bl.a. finansieringsfrågor, huvudmannaskap och grävpartners så har vi äntligen kunnat genomföra åtgärder i Byströmmen/Kölsjöån vid Åmot, Ockelbo kommun. Under sensommaren biotoprestaurerades över 800 m vattendrag konventionellt genom bl.a. utrivning av rensvallar, återförsel av sten, samt inte minst öppnande…

Läs mer

03 sep, 2017

Kl 18:19


Fiskevårdstjänst har nyligen återställt vattenbiotopen i ett litet men ändå flottledspåverkat vattendrag i Hälsingland. Målart för denna restaurering är en mycket svag storöringstam som lever i den nedströmsliggande sjön och åtminstone sporadiskt har reproducerat sig i vattendraget. Att beståndet lever under hot styrks bl.a. av ett föregående…

Läs mer

23 jul, 2017

Kl 19:00


Foto: Mikael Hansson

Fiskevårdstjänst har på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs miljöenhet nyligen färdigställt en åtgärdsprojektering i fyra värdefulla vattendrag i Ljusdals och Ovanåkers kommuner i Hälsingland. De berörda vattendragen är storälven Ljusnan (nedre Mellanljusnan), Ängerån, Voxnan och Västerhocklan.

Utefter kommunernas biotopkarteringsmaterial…

Läs mer

07 apr, 2017

Kl 09:40


  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista